Přerovské letiště nebo spalovna

letiste_spalovnavše se vším souvisí

V dnešních dnech hoří spor o vybudování či nevybudování projektu přerovské spalovny a nese s sebou mnoho emocí.  Pár takových projektů již má město realizovaných a rozhodně není od věci se poohlédnout, jak dopadá způsob (ne)komunikace s oponenty a občany.

Jedním z chybných projektů, na kterém se můžeme poučit, je projekt přerovského letiště. Tento projekt byl v mnoha ohledech nevhodně pojat a realizován. Ekonomicky i  politicky. Jsou zde patrné účelově pojaté studie, které vyústily v chyby v základní strategii projektu.  Je dobré si je připomenout právě pro zajímavé analogie s postupem zastupitelů při obhajobě výstavby spalovny. Zajímavé jsou i příčiny, proč politické reprezentace dokázaly tak dlouho na tomto nereálném oficiálním stanovisku trvat a financovali neufinancovatelné.

Zvýrazněme si základní linky příběhu. Jednou linkou je ekonomika projektu. To, že jde o zcela účelové pojatý projekt, bez reflexe reality, již začíná prosvítat. Druhou linkou jsou politické konotace, kterých se níže dotkneme. V neposlední řadě je nutno pohlédnout na proces komunikace projektu s odbornou veřejností i styl komunikace s veřejností laickou. Jak praví nadpis, vše se vším souvisí a všechny dimenze realizace projektu jsou provázány a ovlivňují se.

Ekonomiku ponechme stranou. Není nutno obhajovat nesmyslnost základní myšlenky – velké mezinárodní letiště podepřené velkou dotací. Je prokázána.

Poodkryjme politické souvislosti. Obecně platí, že základním předpokladem životaschopnosti letiště jsou dopravci, kteří ho udrží při životě. Pokud přerovské letiště nebylo schopno získat strategické dopravce mimo ty, kteří operují z Brna či Ostravy, pak kalkulovalo pouze s těmi ze jmenovaných letišť. A to je fatální politický kámen úrazu. Tím zastánci letiště v Přerově skrytě naznačovali, že se krajským úřadům v Brně a Ostravě zvýší tlak na dotování provozu těchto letišť. Museli by spolufinancovat ztrátu vzniklou výpadkem dopravců přetažených do Přerova. Je naprosto zřejmé, jak se k megalomanské vizi Přerova, stavěli krajští politici dotčených krajů. A jde o vlivově silné kraje v celostáním měřítku. Pokud šlo o podporu zachování vojenské části v Přerově, pak se nemohlo najít dost politiků, kteří by v celorepublikovém kontextu byli ochotni dostatečně lobbovat ve prospěch letiště jako celku. Spíše naopak. Pak je logické, že vojáci v Přerově končí, s nimi i civilní část.  Halasná a nereálná snaha rozjet mezinárodní přerovské letiště na bázi vysoké dotace vojenské části letiště spíše uškodila.

Přání politiků má nepochybně návaznost na proces schvalování takového projektu zastupiteli a modeluje jejich postoje směrem k veřejnosti.  Potom je logické, že zmiňované argumenty, včetně ekonomických rizik, byly odpovědnými politiky bagatelizovány a potlačeny. Nikdo ze souhlasících zastupitelů se neptal, kde je oponentní názor.  Nebyla ani vůle se informovat. Ať účelově, či z ryzí nevědomosti, nikomu nepřišlo divné, že oponenti tohoto projektu mlčí nebo nejsou dostatečně slyšet. Není se čemu divit, vše řídila politická elita krajů a ta se, včetně přerovských politiků, neobtěžovala zajistit kvalitní oponenturu. Proč vlastně popírat své vize? Důsledek – peníze občanů jsou nenávratně a lehkomyslně ztraceny.

Stejný postup bohužel opět vidíme u spalovny. Na jedné straně skvěle zpracovaná problematika spalování, draze zaplacená z našich peněz a na druhé straně hluboký nezájem o oponentní názory. Stejný postup jako u letiště. Stejné atributy postupu, kooperace města a kraje, dlouho zatajovaný úmysl. Opět jsou někteří zastupitelé přesvědčeni o své pravdě tak hluboce, že neváhají opozici zesměšňovat a odsuzovat. Názor oponentů, stejně jako v případě letiště, je posunut do pozice kacířské a tmářské. Zřejmě proto polemiky a práce odborníků s argumentací opozice zcela absentují. Situace, která se na zastupitelstvu neustále opakuje, pokud je ve hře balík peněz. Ostatně dle rčení, že starého psa novým kouskům nenaučíš, není možno předpokládat, že stejní lidé své postupy změní.

Orgány veřejné moci, tedy i její reprezentanti na obecní úrovni, mají vycházet nestranně vstříc všem občanům. Ne jen k ekonomicky silným firmám či vlivným skupinám. Bohužel, to za přítomnosti určitých typů politiků/podnikatelů v zastupitelstvu, lobbujících pouze za svá privilegia, prostě nebude možné. Poklesky jednotlivců jsou pochopitelné a očekávatelné, ovšem z pokleslé jednoty zastupitelů již člověka mrazí. Vždyť utrácí peníze pouze chtěným směrem, který jde na ruku výhradně úzkým podnikatelským skupinám a neslouží k obecnému prospěchu společnosti. O příčinách podivného sjednocení různých politických stran sice můžeme spekulovat, ovšem o neochotě majority zastupitelstva zabezpečit vyvážený a odborný vhled do problému, již existují důkazy. Jde o stále stejné principy obcházení vůle občanů s výmluvou na zastupitelskou demokracii. O slušnosti a politickém nadhledu dnes už nemůžeme hovořit vůbec.

Jiří Kohout

Komentáře

x

Autor: admin