Plán pro Přerov

aneb Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat.
Máme Plán pro Přerov, víme, jak bychom chtěli Přerov zlepšit. Tvrdíme, že město musí vytvářet podmínky pro kvalitní život svých občanů. Zde je náš přehled toho, co si pod tím představujeme. Chcete o našich názorech diskutovat? Zastavte se na jedno z našich setkání s občany, které plánujeme! Více v Kalendáři.

pdfStáhnout Plán pro Přerov


 

Politická správa a samospráva musí sloužit občanům

Zastupitelstvo pro občany, ne naopak

Navrhneme změnu jednacího řádu zastupitelstva tak, aby postavení zastupitelstva odpovídalo jeho ústavní odpovědnosti za rozvoj města. Bude se scházet každý měsíc a to nejdříve ve čtyři hodiny odpoledne, aby se jej mohli účastnit i občané. Bude projednávat jen ty návrhy, které byly projednány ve výborech zastupitelstva. Jednou za 3 měsíce proběhne diskusní setkání všech zastupitelů nad důležitými materiály.

Místní výbory na území celého města

Navrhneme zřízení místních výborů na území celého města s cílem umožnit občanům každé části města rozhodovat o rozvoji svého nejbližšího okolí, a to včetně směřování investic. Požadujeme více financí pro městské i místní části, o kterých budou moci místní výbory rozhodovat.

Poměrné zastoupení všech stran v radě i dalších orgánech města

Navrhneme respektovat princip poměrného zastoupení volebních stran podle volebních výsledků v radě města i v dalších orgánech zastupitelstva a rady.

Zastupitelstvo města Přerova bude skutečným centrem městských věcí veřejných a jejich správy

Zastupitelstvo města směřuje rozvoj Přerova v dlouhodobých záměrech a ne k okamžitému zisku založeném na zadlužování.
Hlavní politický a občanský život se odehrává ve výborech zastupitelstva.
Schválený rozpočet města je „zákonem“ rozpočtové odpovědnosti, rozpočtové opatření je pouze mimořádný nástroj řízení městských peněz.
Rada města bude vykonavatel vůle zastupitelstva.

Aktivizace občanské veřejnosti

Všechny zásadní rozvojové a investiční záležitosti budou projednávány s občany, včetně referenda, a teprve pak předloženy k projednání orgánům města.
Zavedeme elektronický občanský nápadník – zásobárnu nápadů, připomínek, námětů a zkušeností odjinud pro rozvoj města.
Navrhneme vytvoření funkce magistrátního ombudsmana, který by hlídal spravedlivé posouzení petic, stížností i dalších podnětů občanské veřejnosti. Návrhy na opatření by předával primátorovi k řešení.

Řízení městských společnostní odborníky, nikoli politiky

Zastupitelé města Přerova nebudou jednateli či členy představenstev městských společností. Zde mají své místo odborníci.

Hospodaření města

Město bez dluhů

Budeme usilovat o konec života na dluh. Chceme zastavit zadlužování. Budoucím cílem je město s vyrovnaným rozpočtem a finanční rezervou.
Chceme přehodnotit investiční záměry a megalomanské akce zastavit.

Město bez korupce, konec nejistot pro investory

Budeme usilovat o změnu pověsti vedení města jako vedení slušného a nezkorumpovaného, otevřeného pro investory.
Budeme usilovat o spolupráci s místními podnikateli.
Navrhneme nastavení nových pravidel výběrových řízení tak, aby se jich mohl účastnit každý – malý i velký podnikatel.

Město dobrý hospodář a investor

Chceme smysluplné investice do rozvoje města za pomocí fondů EU (např. fondu pro rozvoj regionů ITI (Integrované Teritoriální Investice)).
Namísto okamžitého zisku dáváme přednost dlouhodobému profitu pro město a jeho občany.

Město dobrý správce majetku

Navrhneme využití stávajícího chátrajícího majetku, nepotřebný majetek pak může být prodán či směněn. Ale stop bezhlavým rozprodejům majetku.
Budeme sledovat dotační tituly vhodné ke zhodnocování městského majetku. Chceme především pečovat o veřejná prostranství, chodníky, místní komunikace, zeleň a historické dědictví města.
Majetek města musí být všemi městskými orgány využíván účelně a hospodárně, v souladu se zájmy města a jeho úkoly. To musí být cíl městské prosperity a stability.

Město transparentních veřejných zakázek

Navrhneme zveřejňování všech veřejných zakázek.
Budeme usilovat o důslednou přípravu zadávacích podmínek veřejných zakázek a vyhodnocovacích kritérií.
Místní podnikatelé musí mít šanci získat městské zakázky.

Doprava a veřejný prostor

Zasadíme se o změnu systému tak, aby doprava co nejlépe sloužila potřebě občanů města, současně však musí výrazně méně zatěžovat životní prostředí ve městě. Město slouží především k životu lidí, nejsou to jen domy u silnic. Zkrátka, ulice nejsou jen silnice!

Výrazná podpora pěší, cyklistické a městské hromadné dopravy

Budeme usilovat o dosažení cílů „Vize 25“ – dosažení podílu 25% pěší dopravy, 25% cyklistické dopravy, 25% MHD a 25% automobilové dopravy.

  • Pěší trasy – budeme prosazovat zásadní investice do kvality chodníků, bezbariérových úprav a bezpečnostních opatření v nehodových lokalitách.
  • Cyklistická doprava – podporujeme systematická opatření pro cyklistickou dopravu.
  • Cílem je mimo jiné prosazení propojení Velké Dlážky a Předmostí plnohodnotnou cyklostezkou pod železniční tratí.
  • Městská hromadná doprava – budeme se zasazovat o zlepšení její atraktivity (návazné jízdní řády, klimatizace v autobusech, zastřešené a dobře dostupné zastávky).
  • Automobilová doprava – chceme dosáhnout odvedení tranzitní dopravy a posílit ostatní druhy dopravy tak, aby bylo automobilů v ulicích méně a jejich průjezd byl plynulejší a bezpečnější.
Železniční zastávky v Předmostí a v Dluhonicích

Nové železniční zastávky ještě nejsou ztraceny! Taková příležitost se nemusí během dalších 100 let opakovat, a proto ji nesmíme promarnit. Budeme nadále prosazovat výstavbu nových železničních zastávek v Předmostí a v Dluhonicích, jejich navázání na MHD a tím i dosažení zásadního zlepšení dopravní obslužnosti celé severní poloviny města.

Průpich, obchvat, městská třída

Podporujeme výstavbu obchvatu (dálnice) jako stavby pro odvedení největšího podílu tranzitní dopravy ze silnic I/55 a I/47. Budeme usilovat o bezplatný úsek dálnice kolem Přerova.

Jako rychle realizovatelné opatření prosazujeme výstavbu kapacitní vnitřní městské komunikace („průpich“), která by po dobu výstavby dálnice sloužila mj. staveništní dopravě a po zprovoznění obchvatu by byla přebudována na slušnou městskou třídu. Budeme se věnovat i okolí průpichu a stanovíme jasné zastavovací podmínky.
V centru města pak chceme díky tomu zamezit průjezdu vozidel a vjezd umožnit v regulovaném režimu dopravní obsluze. Průjezdu vozidel rozhodně nesmí sloužit ulice kolem náměstí nebo nábřeží Bečvy, které jsou nejcennějšími lokalitami ve městě.

Jasná parkovací politika

V parkování musí mít město jasno: kde se parkovat může, jak dlouho, kde ne a kde za poplatek. Navrhneme zavedení jasné a dlouhodobé parkovací politiky, budeme prosazovat o vyvážený rozsah i využití parkovacích ploch, aby nebyly blokovány dlouhodobě odstavenými vozidly (zejména v hustě obydlených lokalitách), podpoříme záchytná parkoviště na okraji města. Odvážně se budeme ptát, zdali je nutné mít jedno z nejkrásnějších parkovišť na Moravě – Horní náměstí.

Rozumné investice na správném místě

Investice do silnic, ulic, zkrátka veřejného prostoru musí být řádně promyšlené. Malá, dobře mířená investice, může významně zvýšit kvalitu života v místě.

Místo přemrštěných projektů dáváme přednost celkovým rekonstrukcím i plošným opravám zanedbaných městských ulic. Efektivními investicemi bez předražování opravíme kvalitně daleko větší plochu.

Prověříme možnost MHD zdarma

Prověříme možnost zavedení městské hromadné dopravy pro obyvatele Přerova zdarma. Pokud to může fungovat ve Frýdku-Místku, proč neprověřit tuto možnost i v Přerově?

Veřejný pořádek a Městská policie

Pocit bezpečí pro klidný život

Budeme usilovat o vytvoření podmínek pro klidný, nerušený a bezpečný život občanů města za součinnosti všech orgánů města, městské a republikové policie.

Více strážníků do ulic

Navrhneme změnu systému organizace a řízení městské policie. Chceme navýšit počty strážníků městské policie v ulicích města.

Navrhneme posílit prevenci a výchovu

Chceme posílit preventivní a výchovnou složku v práci městského policisty. Navrhneme zavedení funkce městského preventisty kriminality stojícího mimo městskou policii, který by koordinoval preventivně-bezpečností a sociálně-preventivní akce na úrovni všech orgánů města, městské policie, škol, sociálního odboru aj.

Hledat řešení pro bezdomovectví a vyloučené lokality

Navrhneme otevření bezplatné právní poradny pro občany a budeme pomáhat s návratem do společnosti těm, kteří o to stojí (například lidem bez domova). Chceme vytvořit u městem řízeních a založených organizací společensky účelná pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané.

Budeme spolupracovat s neziskovými organizacemi v tomto sektoru.
Ve vyloučených lokalitách musí panovat řád a pořádek.

Životní prostředí

Třiďme a nespalujme!

Budeme motivovat občany ke snižování množství komunálního odpadu. Podpoříme finanční motivaci občanů za důsledné třídění. Nepodporujeme výstavbu spalovny odpadů v Přerově.
Navrhneme využívat podzemní kontejnery na odpad jako bezpečné a hygienické místo k uložení odpadu – nelze již tolerovat stávající popelnice na ulicích jako malou veřejnou skládku a zásobárnu materiálu pro sběrače druhotných surovin!
Využijeme všech možností pro snížení hlučnosti, prašnosti a vibrací ve městě

Omezením neúnosně vysoké dopravní zátěže v hustě obydlené centrální části města (obchvatem, průpichem) zredukujeme hluk z dopravy.

Hluk, prašnost a vibrace chceme snížit omezením dopravy na komunikacích s hlučnějším povrchem (dlažbou) – například na Spálenci, Jateční, Kratochvílově.
Zavedeme využívání vysoce hlučných mechanismů Technických služeb v pozdějších ranních hodinách.
Městská policie bude důsledně hlídat a trestat porušování nočního klidu.

Zlepšíme údržbu komunikací

Navrhneme zásadní zlepšení údržby komunikací pro snížení jejich prašnosti a hlučnosti. Zajistíme pravidelné odstraňování nečistot a prachu, důsledné odstraňování výtluků a nerovností – ne investice za desítky milionů, ale pravidelné a kvalitní opravy, prováděné nejlépe vlastními zaměstnanci.

Budeme dbát na kvalitní péči o městskou přírodu

Zežloutlý a přeschlý trávník ve městě se musí stát minulostí. Chceme zavést novou kvalitu péče o městskou zeleň, od pravidelné kontroly stromů a jejich ošetřování, přes zakládání přírodě blízkých zahrad v mateřských školách po trvalkové záhony na vybraných veřejných prostranstvích. Navrhneme vytvoření funkce městského zahradního architekta a pravidelné vzdělávání praktikujících pečovatelů.

Aleje pro občany

Rybářská alej je krásnou ukázkou vize našich předků. Udělejme taky něco pro naše děti a zasaďme pro ně další aleje či stromořadí – nejen ve městě, ale i v krajině. Ulice i polní cesty si je zaslouží. Budeme dbát na vytváření možností výsadby stromů ve městě při rekonstrukcích ulic a úpravách inženýrských sítí.

Ochrana před povodněmi

V rámci regionu budeme podporovat přírodě blízká protipovodňová opatření. Ochrana před povodněmi je v dlouhodobém zájmu města a musí být průběžně sledována. Chceme zvýšit vsakovací schopnosti krajiny, například promyšlenou péčí o krajinu ve všech katastrech města.
O zemědělskou půdu nemůžeme přijít

Další zabírání zemědělské půdy není možné. Přerovu ubývá obyvatel, přesto se plošně roztahuje do polí. Podpoříme výstavbu ve městě, přestavby nevyužitých domů a areálů. Výstavba ve městě se musí vyplatit.

O životním prostředí s občany

Budeme usilovat o zapojení občanů do zvyšování kvality svého životní prostředí v nejširším slova smyslu. Květinové předzahrádky, vkusně opravený dům, střídmé reklamy nebo udržovaná zahrádka přispívají ke kvalitě životního prostředí a město by to mělo ocenit – a samo jít příkladem.

Zvýšíme kvalitu veřejného prostoru

Ne auto, ale člověk musí být ve středu plánování a budování veřejného prostoru. Veřejné prostory (ulice, náměstí, nábřeží) musí vznikat a být opravovány ve spolupráci s místními obyvateli a kvalitními projektanty. Na významná prostranství chceme vyhlásit veřejné architektonické a urbanistické soutěže. Za kvalitu veřejných prostor a budov bude odpovídat konkrétní úředník.

Společně k lepšímu životnímu prostředí

Budeme dbát na otevřenou informovanost občanů o životním prostředí města. Budeme iniciovat pravidelná jednání s průmyslovými podniky ohledně modernizace a ekologizace provozů. Půjdeme příkladem v každodenní „drobné“ péči o životní prostředí – úklid veřejných prostranství, nepoužívání automobilů ve smogové situaci, městská cyklistika, topení v domácnostech atd. Podpoříme dopravu autobusy zdarma ve smogovém období. Zvýšíme osvětu v oblasti ochrany životního prostředí.

Sociálně přívětivé město

Zachování dostupnosti kvalitní sociální péče pro občany

Usilujeme o zlepšení sociálních služeb města- zejména v péči o děti, zdravotně postižené a seniory. Prověříme stav a možnosti zdravotnických pohotovostních služeb a tyto budeme podporovat.

Město přátelské rodině

Zavedeme síť míst přátelských rodině ve spolupráce s místními obchodníky, restauracemi, institucemi i občany. Podporujeme mezigenerační sounáležitost – spolupráci se školami a neziskovými organizacemi (např. senioři čtou dětem, děti učí seniory počítačové dovednosti aj.). Město zajistí dostatek jeslí a školek.

Spokojení senioři

Podporujeme především bydlení v domácím prostředí co nejdéle, služby pro potřebné v domácím prostředí se budeme snažit udržet co nejdéle. Budeme usilovat o zajištění důstojného bydlení v přirozeném sociálním prostředí. Navrhneme zavést ombudsmana pro seniory – zástupce seniorů prosazujícího a hájícího jejich zájmy.

Zapojení sociálně vyloučených občanů

Dohled nad pořádkem v sociálně vyloučených lokalitách budou mít na starosti mimo jiné romští policisté, domovníci a jejich asistenti. Budeme spolupracovat a podporovat organizace pracující v sociálně vyloučených lokalitách – Charita, Armáda spásy, Člověk v tísni atd. A hlavně navrhneme zavést systém prostupného sociálního bydlení pod dohledem domovníků. „Plať, dodržuj pořádek a budeš bydlet.“

Podpora zdravotně postižených občanů

Pro zdravotně handicapované chceme připravit byty se zvláštním určením. U městských organizací podpoříme vznik pracovních míst pro zdravotně postižené.

Vzdělávání a školství

Podpoříme rozmanitost škol a školek

Podpoříme alternativní metody výuky a inkluzívní vzdělávání. Rodiče mají mít možnost vybrat pro své děti školy s různým zaměřením i formou výuky.

Podporujeme výuku anglického jazyka již od 1. třídy na všech ZŠ

Angličtina je klíčovým dorozumívacím jazykem současného světa. Vládne globální ekonomice, internetu i obyčejné turistice. Odborníci se shodují, že s cizím jazykem se má začínat od nejútlejšího věku. Velká část rodičů dopřává svým dětem kurzy angličtiny již před začátkem povinné školní docházky. Proč by nemohly přerovské školy jít s dobou a angličtinu do výuky přijatelnou zábavnou formou nezařadily už od první třídy? I tady bychom s řediteli rádi vedli dialog a pokusili se jim pomoci odstranit případné překážky, které by tomuto velmi užitečnému kroku bránily.

Podporujeme praktickou výuku v dílnách a na školních pozemcích

V současné době jsou praktické činnosti v dílnách a na školních pozemcích na většině škol téměř vytlačeny z výuky předměty spojenými s moderními technologiemi. Děti ztrácejí praktické dovednosti, nevzniká u nich vztah k manuální práci a později při výběru povolání se to projevuje nezájmem o tolik potřebné učební obory. Navrácením praktických aktivit do škol v dobře vybavených dílnách i na pozemcích škol chceme tento trend změnit. Toho lze dosáhnout spoluprací s řediteli škol a vytvářením podmínek ze strany zřizovatele – tedy města.

Podpoříme snahu o profesní růst pedagogů základních škol

Školy a město musí pedagogy motivovat k jejich dalšímu vzdělávání a k využívání alternativních metod a forem práce. Učitelům maximálně usnadníme výměnu zkušeností s pedagogy z jiných regionů i zahraničí. Podporujeme odbornou činnost speciálních pedagogů na školách.

Školy komunikativní a spolupracující

Podpoříme otevřené vztahy mezi školou a rodiči, například v programech Otevřená škola nebo Rodiče vítáni. Před zásadními rozhodnutími povedeme vždy dostatečně dlouhou diskusi s řediteli škol, odborníky i veřejností.

Navrhneme využívat potenciálů základních škol pro celoživotní vzdělávání veřejnosti

Školy budou po vyučování fungovat jako komunitní centra, která sdružují aktivní občany všech generací v nejrůznějších zájmových skupinách a nabízejí jim další vzdělávání a smysluplné trávení volného času. Krom zvyšování vzdělanosti obyvatel to pozitivně ovlivní mezilidské a mezigenerační vztahy i ekonomiku škol. Posoudíme a zvážíme možnost založení stipendijního fondu pro studenty středních a vysokých škol.

Zlepšování technických a materiálních podmínek škol

Moderní technologie vnímáme jako nástroj, který vede k vyšší vzdělanosti. Naše školství potřebuje vizi kvalitního vzdělávání a investici do vzdělávání učitelů, kteří budou tuto vizi realizovat, nikoli školy primárně vybavovat moderními technologiemi. Pokud je učitel připraven na změnu výuky založené na moderních technologiích, pak je na místě investice do těchto technologií. Zvyšují zájem a motivaci dětí ke studiu a umožňují individualizaci výuky – např. tablety umožňují dávat dětem různě náročné úkoly… Je třeba zvyšovat také kvalitu stavebního stavu škol. Více než pestrobarevná fasáda ovlivní kvalitu vnitřního prostředí školy čerstvý vzduch ve třídách nebo jejich kvalitní osvětlení.

Objektivní a nezávislé konkurzy na funkce ředitele škol

Výběrová řízení na místa ředitelů nesmí podléhat stranickým zájmům jako je tomu v současné době. Od složení výběrové komise až po transparentní zdůvodnění výsledku musí být výběrové řízení věrohodné. Ředitelé musí být v prvé řadě respektovaní odborníci, nikoliv straničtí funkcionáři. Budeme usilovat o nezávislé konkurzy na funkce ředitele škol.

Kultura, volný čas a sport

Nová pravidla pro městské granty

Navrhneme nová pravidla pro přidělování městských grantů a zjednodušíme jejich administrativu. Budeme usilovat o navýšení finančních prostředků v grantovém programu.

Na městskou knihovnu si musíme našetřit – z našich prostředků i z dotací

V rozpočtu města navrhneme vyčleňovat prostředky na novou městskou knihovnu. Zodpovědně prověříme všechny možnosti: novostavbu, rekonstrukci stávajícího objektu nebo dočasný pronájem. Budeme aktivně vyhledávat dotační prostředky, pomocí kterých by se městská knihovna mohla konečně přestěhovat do prostor, kde by plnila funkci kulturního a vzdělávacího centra všech generací.

Podpoříme občanskou kreativitu

Navrhneme vytvoření místa – kreativního centra – pro podporu tvůrčích aktivit občanů, třeba v některém nevyužívaném městském objektu. Centrum bude nabízet setkávací prostory a dílny, vzdělávání a společenské projekty. Pomůže také s prezentováním přerovských umělců a projektů v zahraničí.

Rozhýbejme Přerov!

Podpora zdravého životního stylu je pro nás na prvním místě. Nekompromisně navrhneme otevřít školní hřiště pro veřejnost, navrhneme postavit cvičební prvky vhodné pro všechny generace. Sportování si bude moci dovolit a užít každý. Budeme podporovat amatérský i výkonnostní sport, především dětí a mládeže.

Volný čas – spolky společně

Ne každý je kulturní fanoušek nebo sportovec, místo ve volném čase mají i zahrádkáři, sběratelé, turisté, včelaři… Budeme vstřícní dalšímu rozvoji spolkového života. Navrhneme, aby město vytvářeno pro spolky podmínky, např. finančně dostupným poskytnutím vhodných prostor pro klubovnu či poskytnutím informačního servisu.