Volební program 2010

Přerov má tradici, stačí na ni navázat!

Smysluplné investování a hospodaření města bez korupce a dluhů

 • občané navrhují kam a kdy veřejné peníze půjdou; příslušná občanská komise kontroluje jejich efektivní využití ve vztahu ke konkrétní investiční akci
 • důkladná předprojektová a projektová příprava investic a důsledný stavební dozor jako účinný nástroj k zamezení vícenákladů u stavebních zakázek
 • konec nemravným prodejům a nákupům; orgány města pečlivě zvažují každý prodej městského majetku a stejně tak nabývání nového majetku
 • městské investice jsou plně v rukou Zastupitelstva a ne Rady a její komise
 • veřejné zakázky jsou vyhlašovány ke každé koruně městských investic a mají k nim rovný přístup všichni živnostníci a podnikatelé města
 • veřejné zakázky od 30 tisíc Kč jsou v plném rozsahu přístupné na internetu; každá veřejná zakázka má odpovědného garanta v osobě úředníka; je publikován seznam členů výběrových komisí, jejich hlasování a hodnocení; žádné informace nesmí být zatajovány
 • rozpočtové peníze město důsledně soustředí do zachování a zlepšování stavu městského majetku, zejména veřejných prostranství, místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, zeleně a historického dědictví
 • město musí plnit své základní poslání vytvářením podmínek pro investice důvěryhodných investorů budováním městské infrastruktury; zejména je nutné uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. na spolufinancování její výstavby
 • je potřeba zahájit řízení o regulačních plánech, zejména v oblasti širšího centra města, respektovat jeho původní uspořádání a investorům nabídnout zcela jasné podmínky zastavění a využití území

Zastupitelstvo města Přerova je skutečným centrem správy věcí veřejných

 • hlavní politický a občanský život z hlediska rozhodování o správě našeho města se odehrává v Zastupitelstvu a jeho výborech, nikoli v Radě a jejich komisích
 • Rada je pouhý vykonavatel vůle Zastupitelstva
 • primátor je především starosta a ne V.I.P. celebrita
 • všechny zásadní rozvojové a investiční záležitosti jsou řádně projednávány s občany a teprve pak předloženy k projednání orgánům města
 • jsou posíleny pravomoci místních částí a využívány aktivity jejich občanů
 • rozhodování volených zástupců posuzuje občanský výbor Zastupitelstva – Dozorčí rada občanů, jehož cílem je občanská kontrola chování a jednání politiků
 • centrem podnětů je tzv. internetový box občanských nápadů včetně řízené internetové diskuse
 • v rámci zákona je přehodnocena efektivita místních daní

Řešení dopravy – kdy rychle není dost rychle

 • je nutné se důsledně soustředit především na záležitosti místní dopravy, o kterých můžeme sami rozhodovat
 • zavést občany plně respektovaný systém stání a parkování na území města
 • řešit propustnost místních komunikací ve vztahu k jejich efektivnějšímu využití
 • sledovat prioritu městské veřejné dopravy, cyklistické a pěší dopravy
 • dokončení průtahu městem ve směru silnice I/55 , tedy od Předmostí k pekárně a Horní Moštěnici, formou tzv. průpichu spolufinancovaný státem a krajem
 • zásadní zlepšení podmínek pro chodce komplexními opravami chodníků a opatřeními pro cyklisty, dokončením návazných cyklistických stezek zejména ve středu města
 • přehodnocení systému průjezdnosti jednotlivých komunikací a přehodnocení cyklů světelné signalizace a nastavení zelené vlny v nejzatíženějších směrech

Péče o veřejný pořádek v nejširším slova smyslu

 • pohoda bydlení občanů města je prvním a posledním cílem všech
 • všechny orgány města chrání klidný a nerušený život občanů, jejich zájmy a majetek
 • orgány města sledují především soulad mezi zájmy osobními a veřejnými a předcházejí konfliktům, zejména co se týče porušování klidu a užívání veřejného prostoru
 • od všech občanů vyžadují plnění jejich povinností a chrání jejich práva
 • netolerují znečišťování veřejných prostranství, hulvátství, závislé hráčství, alkoholismus a kouření na veřejnosti
 • chrání především děti a seniory před agresivitou a bezohledností okolí
 • městský strážník ví, kdo jsou jeho občané, důkladně zná svůj obvod, především vysvětluje, argumentuje a předchází
 • ve svém okrsku je strážník odpovědný za stav a úroveň čistoty, klidu i mezilidských vztahů více strážníků v okrscích a méně v autech, městská policie není represivní jednotkou rychlého nasazení a nesupluje činnost státní policie

Magistrátní úřad plní především veřejnou službu jeho občanům

 • je organizován jednoduše a úsporně, snížení stavu zaměstnanců a nákladů na jeho chod minimálně o 10% do 31.12.2011;
 • bude dokončen projekt procesního řízení s cílem zjednodušení vyřizování správních záležitostí, oddělení činností samosprávy a státní správy
 • úředníci magistrátu jsou viděni a občanům skutečně slouží – nikoli úřadují
 • budou vyhlášena výběrová řízení na tajemníka magistrátu a na další vedoucí zaměstnance

Školství, kultura, volný čas, sport

 • soustředit se maximálně na zlepšení materiálních podmínek výuky – stavebně technický stav školských budov, vybavení nejnovějšími prostředky výuky se snahou o maximální integraci handicapovaných školky a školy se stanou veřejným prostorem, zejména jejich hřiště budou „řádišti“ v dobrém slova smyslu
 • středem pozornosti musí být podpora všech aktivit, které budují obraz Přerova v rámci ČR i v zahraničí
 • poskytování městských grantů bude sjednoceno a zprůhledněno – jedenkrát v roce a dost
 • dokončíme urychleně integraci všech kulturních provozů pod Kulturní a informační služby města Přerova – Městský dům, kino Hvězda a Klub Teplo (maximální úspora a průhlednost vynakládání veřejných prostředků)
 • usilujeme o maximální využití všech sportovišť a rekreačních veřejných ploch pro nejširší veřejnost

Životní prostředí

 • zajistit šetrné zacházení s veřejnou zelení, zbytečně nekácet zdravé stromy a uvolnit budoucí prostor pro stromy důmyslným plánováním dopravní a technické infrastruktury
 • osadit vytipovaná místa mladým a hlavně původním porostem
 • snažit se o udržení čistoty vody v řece Bečvě, napravit co nejrychleji nedostatky související s kanalizací, případně čističkou odpadní vody v městské části Kozlovice a v dalších místech
 • udržení krajinotvorných prvků a zlepšení biodiverzity v celé oblasti koryta Bečvy prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy s Povodím Moravy

Co se již nesmí opakovat

 • předražené stavební investice Domov důchodců, dopravní stavby – zejména komunikace Čekyně-Borošín, autobusové nádraží, zimní stadion, Tyršův most…
 • stavba majáku, kašny, modelu města, supermarketu na školním hřišti…
 • zboření Komuny, projekt radnice na Horním náměstí, prodej Škodovy ulice…
 • zrušíme účast města ve společnosti Regionální letiště Přerov a.s. a Přerovská rozvojová s.r.o.
 • nikoli zastupitelé, nýbrž nezávislí odborníci v představenstvech a dozorčích orgánech společností ve (spolu)vlastnictví města

O čem nerozhodujeme, ale co musíme ovlivnit

 • dálniční obchvat města formou veřejnoprávní smlouvy se státem
 • vybudování účinnější regulace řeky Bečvy, zejména v prostoru nábřeží E.Beneše – uzavřeme veřejnoprávní smlouvu s Povodím Moravy
 • čistotu „krajských“ silnic ve městě Přerově zajistíme veřejnoprávní smlouvou s Olomouckým krajem

Přerov nemá jinou možnost, než podnítit veřejnost k aktivitě a angažovanosti pro věci veřejné.  Přerov potřebuje změnu. Přijďte, prosím, k volbám. Pak společně zajistíme dobrou správu města.