Prohlášení k soudnímu sporu

Vzhledem k tomu, že se objevují informace o výsadbě ovocných stromů na stezce Pastviska v Přerově, které jsou jen částečně pravdivé, nebo dokonce lživé, rád bych se také vyjádřil k předmětnému sporu jako předseda spolku Pro Přerov, který výsadby inicioval.

Stručná verze

Nejde o stromy, ale především o fakt, že majitele vily na začátku stezky neskutečně štve její obnovení, a proto usiluje zarputile, a to i prostřednictvím jiných osob, o její zánik – například odstraněním stromů.

A nyní delší verze. O hodně delší.

Jako spolek jsme od roku 2016 pracovali na obnovení staré polní cesty v lokalitě Pastviska na pozemcích města Přerova. Stezka byla během druhé poloviny 20. století rozorána, ale přesto alespoň v sušším období vždy znova vyšlapávána občany města při vycházkách do krajiny. Stezka vede od ulice Hostýnská za horním koncem hřbitova po hřebeni terénní vlny k soklu po soše sv. Šebestiána, a pak zahýbá dolů k zahrádkářské osadě nedaleko hvězdárny. Měří okolo jednoho kilometru.

Příprava a výsadba stromů

Než jsme se pustili na jaře 2017 za pomoci široké veřejnosti do výsadby, zajistili jsme v roce 2016 souhlas majitele pozemku – tedy města Přerova – s výsadbou stromů. Záměr korespondoval mj. se Strategickým plánem územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020. Zemědělce hospodařící na pozemku beze smluv jsme informovali o záměru na jaře obnovit polní stezku a vysadit ovocné stromy a keře.25. března 2017 začala výsadba, které přecházelo geodetické vytyčení pozemků města v terénu. Už to se však neobešlo bez konfliktu. Když jsme byli den předem kontrolovat terén a vytyčovací kolíky, zjistili jsme, že drtivou většinu kolíků někdo vyházel a zahodil. Jakkoli tento čin šetřila Policie ČR, viníka nenašla. S ohledem na následující události však tušíme, kdo jím mohl býti. Řadu kolíků jsme nalezli v okolí nebo v plastovém pytli zalité olejem na konci stezky. Díky vlhké půdě se podařilo identifikovat asi 90% původních poloh kůlů, které měly nezaměnitelně pravidelný hranatý tvar. Výsadba mohla začít.

Sraz byl v 9.00 ráno na konci ulice Hostýnská. Celkem hezký začátek dne zkazil majitel sousední vily, který pokřikoval na lidi, kteří se sešli, zrazoval je od sázení, mj. tvrzením o černé stavbě apod. Nakonec se však vše podařilo a první část stromů byla vysázena a s pomocí dobrovolných hasičů i zalita a následně i zalévána. Do sázení stromů se pak v jiných dnech pustily i děti z nedaleké školky a ze dvou základních škol. Poslední úsek stezky byl osázen na jaře 2018.

Výsadba stromů (i keřů) proběhla při hranicích pozemků. Tím také byla polní stezka jasně vyznačena, aby nedošlo k jejímu opětovnému rozorání. Umístění stromů bylo naplánováno tak, aby v budoucnu co nejméně stínily na sousední zemědělské pozemky. Spolu s městem jsme navrhli rozestupy mezi stromy pro průjezd zemědělské techniky. Pokud jde o samotné vlastníky sousedních pozemků, kteří zemědělcům svá pole pronajímají, vzhledem k jejich velikému počtu (121) a k tomu, že výsadba alejí u cest a polí je v krajině běžná, oslovováni nebyli.

Co okamžitě následovalo

Od výsadby bylo město postupně atakováno několika dopisy či e-maily. Buď je adresoval majitel vily, nebo někdo s ním spjatý. Posléze majitel vily objevil jiný způsob, jak snad docílit svého. Ve spojení s najatým advokátem Pourem oslovil vybrané majitele pozemků v sousedství stezky, jestli by nechtěli město zažalovat kvůli odstranění stromů. Mnozí odmítli, někteří kývli.

Snaha o smír

Pochopitelně jsme se snažili najít smírnou cestu a s tímto pánem se pokusili jednat, to však odmítl. Pokusili jsme se tedy přes prostředníka, řekněme mediátora, nabídnout například výsadbu hustého keřoví podél jeho plotu a podobně, vše ale bylo omítnuto. Jediné pro něj schůdné řešení: stezka musí zmizet.

Soudní spor

Následoval soudní spor. Nejprve bylo město neurčitě žalováno na odstranění stromů v blízkosti společných hranic pozemků, přičemž u několika těchto pozemků se ve skutečnosti žádné stromy nenacházely. To město vědělo z vlastního geodetického zaměření, které následně potvrdilo i později dodané zaměření žalujících stran – a soud tedy potvrdil, že v těchto případech je žaloba bezpředmětná.
Bohužel již nepotvrdil, že stromy jsou vysazeny takto blízko hranice po právu. Osobně jsem přesvědčen o tom, že v terénu dobře určují, kde začíná pozemek města, a tedy vede stezka – říká se tomu „rozhrada“ podle nového občanského zákoníku. Také nevidím žádný rozumný důvod k tomu, aby byl strom, i kdyby částečně stínil nebo zasahoval kořeny či větvemi nad sousední pole, odstraněn, když jeho vliv na veliké pole je prakticky mizivý. Nicméně, po jistém soudním ping-pongu, kdy okresní soud žalobě vyhověl, následně krajský soud jeho rozsudek zrušil a vrátil věc k řízení zpět na okresní soud a okresní soud žalované stromy znova nařídil odstranit, to došlo opět ke krajskému soudu, který nyní bohužel odstranění potvrdil. Je dobré zmínit, že náš spolek zajistil zastupování města advokátní kanceláří, čímž městu ulehčil postup ve sporu, a zároveň se zavázal uhradit náklady odvolacího řízení.

Stromy a vandalové

V mezičase došlo vlivem vandalů, sucha, ale i v důsledku činnosti zemědělců na sousedních pozemcích hospodařících k úhynu některých stromů. Markantní to bylo zejména na jaře 2021, kdy pučící stromy zřejmě někdo záměrně poškodil chemickým postřikem a některé se z toho již nevzpamatovaly. Průběžně jsme opravovali oplocenky, aby stromky neokousala zvěř, ale ani tyto oplocenky a kůly nenechali vandalové na pokoji. K některým vandalským činům byla volána i Policie ČR, avšak dle očekávání se nepodařilo najít pachatele.

Dojde k dovolání k Nejvyššímu soudu?

Aktuální stav sporu je tedy takový, že Rada města Přerova bude v pondělí 17.4.2023 rozhodovat o případném dovolání k Nejvyššímu soudu. Z pochopitelných důvodů nebudeme nyní veřejně rozebírat, na jakých principech bude dovolání postaveno. Od právní moci rozsudku má město navíc jen 30 dní na odstranění stromů. Termín uplyne začátkem května. Jako spolek se budeme na přesazení stromů v lokalitě podílet a budou přesazeny podél stezky k pozemkům, u kterých již máme zajištěn písemný souhlas jejich majitelů.
Stran zpevnění stezky štěrkem, které nyní město plánuje, vítáme, že došlo ke zúžení původně uvažované šířky 3,5 metru na menších 2,5 metru, přesto bychom i my preferovali, kdyby městské pozemky zůstaly pouze terénní stezkou bez tohoto zpevnění. Je však nutné uvést, že záměr (částečného) zpevnění stezky se dotýká jen pozemků ve vlastnictví města a pokud by k němu mělo dojít, bude procházet standardním povolovacím procesem.

Péče o stezku

O stromy a úklid na stezce se dle možností členů spolku staráme, jak ostatně dokládají naše příspěvky na facebookových stránkách spolku. Bohužel narážíme na vandalské činy a nepochopitelné odhazování odpadků . Výjimkou nebylo ani to, že neznámý vandal zničil za naše finance instalované odpočívky pro dravce. I dle svědků z řad lidí, kteří chodívají na stezku na procházky nebo zaběhat si, byly tato jednoduchá dřevěná bidýlka tvaru T dravci hojně využívána. Bohužel, z instalované desítky zůstal jen zlomek.

A jak dál? Ve spolku jsme rozhodnutím soudu zklamáni. Hořké také je, že je očividné, že nejde primárně o stromy, ale o úplně něco a někoho jiného, a stromy na to doplácí. Mrzí nás, že „každý dobrý skutek je po zásluze potrestán,“ přesto však věříme, že Nejvyšší soud uzná, že výsadby stromů v krajině, byť při hranici pozemků, jsou v krajině normální. Ono je rozdíl mít strom na hranici se sousedem s maličkou zahrádkou a na hranici rozlehlého lánu

Budeme rádi za podporu veřejnosti a také za finanční pomoc se soudními náklady. S těmi částečně pomáhá i Nadace Via v rámci programu Místo, kde žijeme.

V Přerově 14.4.2023
Ing. arch. Jan Horký, předseda spolku Pro Přerov

Komentáře

x

Autor: admin