Plán pro Přerov 2018-2022

Podobně jako před čtyřmi lety i letos přinášíme obsáhlý volební program, zahrnující mnoho oblastí. Bude základním kamenem pro další diskuze o budoucnosti a směřování Přerova. Věříme, že i díky Vaší podpoře se nám podaří maximum jeho bodů naplnit. Pro pohodlnější čtení si jej můžete stáhnout i ve formátu PDF.

pdfStáhnout Plán pro Přerov


Řízení města

Participativní rozpočet

Spustíme participativní rozpočet – přitažlivější způsob zapojení občanů do rozhodování o nakládání s rozpočtem, než je jen účast na veřejných projednáváních. Každý občan města Přerova starší 15 let bude mít možnost navrhnout svůj vlastní projekt a hlasováním občanů města budou vybrány ty nejlepší.

Bližší kontakt s vedením města

Rozšíříme osvědčený formát „Z očí do očí,“ tj. setkání občanů s vedením města a propojení občanů formou Přerovských rádců.

Místní výbory na území celého města

Navrhneme zřízení místních výborů na území celého města s cílem umožnit občanům každé části města rozhodovat o rozvoji svého nejbližšího okolí, a to včetně směřování investic. Zachováme zvýšené finance pro místní části.

Městský Facebook a Instagram

Pro lepší zapojení občanů je nutné využívat současné nástroje komunikace. Zřídíme oficiální profil města na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Smartcity a učení z dobrých příkladů

Ustanovíme zodpovědnou osobu za oblast smartcity (chytré město) a budeme ve všech oblastech rozhodování vyhodnocovat možnost použití moderních přístupů a technologií. Budeme průběžně sledovat příklady dobré praxe doma i v zahraničí, abychom si z nich vzali ponaučení pro řešení místních problémů.

Zastupitelstvo maximálně veřejné a důstojné

Zachováme přímé přenosy ze zasedání zastupitelstva, budeme pokračovat v maximální přístupnosti občanům a budeme se snažit, aby jejich průběh byl důstojný, profesionální a věcný.

Poměrné zastoupení všech stran v orgánech města

Budeme i nadále dodržovat zavedený princip poměrného zastoupení ve všech komisích rady a výborech zastupitelstva města. Při jejich obsazování však budeme vyžadovat v první řadě lidi zapálené anebo odborníky v dané oblasti. Nepřijde-li strana s vhodným zástupcem, členství nabídneme odborné veřejnosti.

Aktivizace občanské veřejnosti

Budeme hledat nové formy zapojování veřejnosti do rozhodování. Workshopy, setkání na místě, výbory městského bloku či čtvrti a podobně jsou metody, které je třeba vyzkoušet pro větší zájem o své město.
Zavedeme elektronický občanský nápadník – zásobárnu nápadů, připomínek, námětů a zkušeností odjinud pro rozvoj města. Ještě více budeme využívat tzv. Přerovských rádců a aplikace ProblemReport.

Řízení městských společnostní odborníky, nikoli politiky

Na místech jednatelů či členů představenstev městských společností musí mít své místo odborníci, což jsme u našich zástupců dodrželi i v tomto volebním období..

Samospráva na jednom místě

Zaměříme se na takové rozmístění úřadu po města, aby ubylo zbytečného přebíhání mezi budovami. Rozšíříme možnosti vyřizování většiny občanských záležitostí online.

Hospodaření města a jeho majetek

Město bez dluhů

Budeme pokračovat ve snižování městského dluhu. Cílem je město s vyrovnaným rozpočtem a finanční rezervou.

Úspěch v dotacích je otázka připravenosti

Budeme investovat do kvalitních projektů tak, že vždy bude několik projektů připravených k realizaci v rezervě (předem). Budeme tak schopni je okamžitě přihlásit i do dotačních programů s krátkou dobou pro podání žádosti. Není projekt, není dotace.

Zahraniční spolupráce a netradiční dotace

Rozhýbeme spolupráci se zahraničními partnery. Nebojíme se pilotních projektů, což nám umožní využívat i netradičních evropských dotací. Naše město není hloupé a spoustu nápadů můžeme sdílet i se zahraničím.

Jasná pravidla pro investory

V přestavbových územích města zavedeme jasné a předem dané podmínky pro jistotu investorů. Jedná se především o rozvojový projekt mezi nádražím a centrem (okolí tzv. průpichu) a dalších brownfieldů, tedy zanedbaných území.

Město dobrý hospodář a investor

Namísto okamžitého zisku a nejlevnějších řešení dáváme přednost dlouhodobému profitu a kvalitě pro město a jeho občany.

Město dobrý správce majetku

Některé chátrající budovy mohou uvolnit místo pro novou výstavbu.
Budeme sledovat dotační tituly vhodné ke zhodnocování městského majetku.
Budeme pokračovat ve větší péči o veřejná prostranství, chodníky, místní komunikace, zeleň a historické dědictví města. Majetek města musí být všemi městskými orgány využíván účelně a hospodárně, v souladu se zájmy města a jeho úkoly. To musí být cíl městské prosperity a stability.
Snížíme administrativu pro příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace se mají věnovat své hlavní činnosti a nikoli zbytečnému papírování. Důkladně vyhodnotíme smysluplnost centrálních nákupů.

Krátkodobé využívání volných nemovitostí

Vytvoříme program pro vdechnutí života opuštěným budovám ve vlastnictví města formou výhodných krátkodobých pronájmů. Cílem nebude zisk, ale oživení míst.

Přednost místním podnikatelům a sociálně citlivým zaměstnavatelům

Zjednodušíme drobné nákupy a v rámci zákonných možností budeme preferovat místní podnikatele a dodavatele tak, aby městské peníze zůstávaly v Přerově a neodcházely mimo město. Budeme podporovat podnikatele zapojující zdravotně či sociálně postižené osoby do běžného života.

Doprava a veřejný prostor

Maximum pro dálnici D1, po obchvatu bezplatně

Dálnice je investicí státní ŘSD. Budeme jim i nadále pomáhat se vším, co bude v našich silách tak, aby byl poslední úsek zahájen co nejdříve. Budeme usilovat o bezplatný úsek dálnice kolem Přerova.

Maximum pro Mádrův podjezd

Jihozápadní obchvat přes Mádrův podjezd je investicí Olomouckého kraje. Budeme jej prosazovat do krajských priorit. Úzká cesta pod širokým mostem je nepřijatelná.

Musíme zatnout zuby! Bude hůř, aby bylo líp.

Automobilová doprava v Přerově bude v následujících pěti letech jenom horší. Musíme se připravit na velké státní a krajské investice a na opravy inženýrských sítí. Budeme dělat maximum pro koordinaci všech investic.
U dopravních staveb financovaných městem upřednostníme rychlost výstavby, například i prací v noci. Víme však, že některé technologické kroky nelze uspěchat bez ztráty kvality.

Náměstí lidem, Auta Uklidíme do parkovacího domu

Náměstí má patřit lidem, ne automobilům. Navrhneme proto rekonstrukci Žerotínova parkoviště na Žerotínovo náměstí a každé zrušené parkovací místo nahradíme dvěma v blízkém parkovacím domě.

Kontrola zákazů vjezdu kamionové dopravy

Budeme vymáhat dodržování zákazu vjezdu těžkých kamionů na vybrané silnice, a to především v průjezdu Kozlovicemi.

Budeme naplňovat schválené cíle udržitelné mobility

29% hromadné dopravy, 27% automobilové dopravy, 10% cyklistické dopravy a 34% chůze.
Pěší trasy – budeme prosazovat zásadní investice do kvality chodníků, bezbariérových úprav a bezpečnostních opatření v nehodových lokalitách.
Cyklistická doprava – podporujeme systematická opatření pro cyklistickou dopravu. Cyklisticky propojíme Předmostí a město podjezdem pod železnicí a pohodlný průjezdem tzv. Myší dírou vč. bezpečného křížení se silnicí I/55.
Městská hromadná doprava – zavedeme opět nástup do vozidla všemi dveřmi, pravidelný takt a návaznosti spojů. Budeme prosazovat prioritu MHD v ucpaném městě.
Automobilová doprava – chceme dosáhnout odvedení tranzitní dopravy a posílit ostatní druhy dopravy tak, aby bylo automobilů v ulicích méně a jejich průjezd byl plynulejší a bezpečnější.

Průpich, obchvat, městská třída

Jako rychle realizovatelné opatření prosazujeme výstavbu kapacitní vnitřní městské komunikace („průpich“), která by po dobu výstavby dálnice sloužila mj. staveništní dopravě a po zprovoznění obchvatu by byla přebudována na slušnou městskou třídu. Pokud by byla dálnice D1 dostavěna dříve než průpich, budeme usilovat o změnu projektu průpichu na městskou třídu.
Díky tomu chceme vytlačit tranzitní dopravu z města. Průjezdu těchto vozidel rozhodně nesmí sloužit ulice kolem náměstí nebo nábřeží Bečvy, které jsou nejcennějšími lokalitami ve městě.

Sdílená kola, vozidla a elektromobilita

Zasadíme se o zavedení systému sdílených kol (bikesharing) ve městě. Podpoříme zavedení sdílených vozidel (carsharing) a budeme je sami aktivně využívat. Aktivně budeme pokračovat v budování infrastruktury pro elektromobily a elektrokola.

Jasná parkovací politika

Všechna auta před vchodem prostě nezaparkujeme. Musíme se podívat pravdě do očí, sebrat odvahu a zavést konečně jasnou a udržitelnou parkovací politiku. Budeme prosazovat vyvážený rozsah i využití parkovacích ploch, aby nebyly blokovány dlouhodobě odstavenými vozidly (zejména v hustě obydlených lokalitách) a stání v centru na prvních 30 minut zdarma.

Zóny 30 v obytných lokalitách

Podporujeme zklidnění dopravy obytných lokalitách. V souladu s Plánem mobility budeme zavádět zóny rychlosti 30 pro větší bezpečnost a pohodu bydlení.

Koordinátor mobility a chytré investice na správném místě

Zavedeme pozici koordinátora mobility. Bude využívat vybudované znalostní databáze a řídit klíčové opravy silnic, ulic, zkrátka veřejného prostoru. Bude mít na starosti vyváženost všech druhů dopravy a jejich propojenost ve prospěch obyvatel města. Bude koordinovat dopravní stavby.

Radary na měření rychlosti

Výnosy z měření rychlosti využijeme na projekty pro zvýšení bezpečnosti dopravy fyzickými úpravami komunikací nebo řízením dopravy; například okružní křižovatka u Lověšic.

Životní prostředí

Voda ve městě

Město musí ve všech svých investicích dbát na zadržování srážkové vody a vodou šetřit při svém provozu. Pokud to bude technicky možné, budeme využívat srážkovou vodu ze stávajících budov a snížíme spotřebu pitné vody zavedením moderních instalací.
Budeme usilovat o ukončení likvidace plevelů herbicidy. Už žádný glyfosát, žádný Round-up.
Na hlavních pěších trasách vybudujeme pítka pro osvěžení chodců i jejich čtyřnohých miláčků. Podpoříme obnovu veřejných studní v místních částech.
V centru města vybudujeme vodní prvek na úrovni terénu – například brouzdaliště nebo vodní trysky.

Koupací biotop Laguna

Pro zajištění čisté vody v přerovské Laguně vyzkoušíme kořenové čištění rostlinami a prověříme možnost přírodního koupaliště s koupací a přírodně čistící částí. Rekreace a příroda zde musí být v souladu.

Více stromů – do ulic i do krajiny!

Budeme pokračovat v obnově stromů ve městě, vysadíme další alej a při opravách ulic budeme požadovat výsadby nových stromů i tam, kde zatím nebyly. Hodnota dospělého stromu pro jeho okolí je nevyčíslitelná, proto se na jeho záchranu a výsadbu musí vždy najít peníze. Podpoříme projekty výsadby stromů v místních částech.

Podzemní kontejnery

Prosadili jsme zpracování plánu na zavedení podzemních kontejnerů na odpad a nyní budeme prosazovat jeho realizaci.

Referendum o spalovně

I nadále podporujeme referendum o spalovně. Společně pro Přerov a Piráti se ke spalování nebo spoluspalování přetříděných odpadů v přerovské teplárně přiklání pouze za podmínky, že se bude jednat o zvažovanou pokročilou technologii na tuhá alternativní paliva (TAP) nebo lepší. Město se nesmí stát ekonomickým vazalem tohoto projektu. Díky nové technologii klesne o polovinu znečištění z přerovské teplárny, která je hlavním znečišťovatelem našeho ovzduší.

Zlepšíme údržbu komunikací

Budeme pokračovat ve zvýšené údržbě místních komunikací pro snížení jejich prašnosti a hlučnosti. Budeme intenzivně jednat s krajem a státem o zlepšení údržby jejich komunikací, která je nedostatečná.

Budeme dbát na kvalitní péči o městskou přírodu

Kvalitní zeleň město ochlazuje a zpříjemňuje. Posílíme finance na údržbu zeleně a postupně budeme zavádět nové přístupy o její péči. Od divokých květinových záhonů přejdeme ke složitější, ale nutné výsadbě stromů v ulicích. Navrhneme vytvoření funkce městského zahradníka a pravidelné vzdělávání pracovníků pečujících o zeleň v Přerově. Urychlíme náhradní výsadbu stromů.

Ochrana před povodněmi

V rámci regionu budeme podporovat přírodě blízká protipovodňová opatření. Ochrana před povodněmi je v dlouhodobém zájmu města a musí být průběžně sledována. Zapojíme městského architekta i zahradníka do přípravy projektů Povodí Moravy, aby byla protipovodňová opatření nejen funkční, ale i vzhledná. Chceme zvýšit vsakovací schopnosti krajiny, například promyšlenou péčí o krajinu ve všech katastrech města.

O zemědělskou půdu nesmíme přijít

Přehodnotíme územní plán města a budeme usilovat o zmenšení zbytečně rozsáhlých záborů zemědělské půdy případnou novou výstavbou. Budeme pokračovat v podpoře přestaveb nevyužitých areálů ve městě – kolem průpichu, trati, atd. Výstavba ve městě se musí vyplatit.

Zachovejme městská pole zdravá

Na zemědělských pozemcích ve vlastnictví města budeme důsledně vyžadovat hospodaření v souladu se zásadami ochrany proti suchu a erozi. Se zemědělci, kteří užívají na městských pozemcích glyfosát (např. RoundUp) ukončíme spolupráci. Budeme informovat o dotačních programech na protierozní opatření.

O životním prostředí s občany

Zavedeme jednoduchý dotační program pro aktivní zapojení občanů do zvyšování kvality svého životního prostředí v nejširším slova smyslu. Květinové předzahrádky, vkusně opravený dům, střídmé reklamy nebo příjemný vnitroblok či dvorek ke kvalitě životního prostředí. Město by to mělo ocenit a samo jít příkladem.

Zvýšíme kvalitu veřejného prostoru

Budeme pokračovat ve zkvalitňování veřejného prostoru. Zapojíme městského architekta do dohledu nad všemi projekty veřejných prostranství. Veřejné prostory (ulice, náměstí, nábřeží) musí vznikat a být opravovány ve spolupráci s místními obyvateli a kvalitními projektanty či architekty. Na významná prostranství chceme vyhlásit veřejné architektonické a urbanistické soutěže. Za kvalitu veřejného prostoru a budov bude odpovídat konkrétní úředník.

Společně k lepšímu životnímu prostředí

Budeme dbát na otevřenou informovanost občanů o životním prostředí města. Budeme iniciovat pravidelná jednání s průmyslovými podniky ohledně modernizace a ekologizace provozů. Půjdeme příkladem v každodenní „drobné“ péči o životní prostředí – úklid veřejných prostranství, nepoužívání automobilů ve smogové situaci, městská cyklistika, topení v domácnostech atd. Podpoříme dopravu autobusy zdarma ve smogovém období. Zvýšíme osvětu v oblasti ochrany životního prostředí.

Sociálně přívětivé město a veřejný pořádek

Pocit bezpečí pro klidný život

Budeme usilovat o vytvoření podmínek pro klidný, nerušený a bezpečný život občanů města za součinnosti všech orgánů města, městské a republikové policie. Chceme navýšit počty strážníků městské policie v ulicích města.

Hledat řešení pro bezdomovectví a vyloučené lokality

Budeme pokračovat ve spolupráci s neziskovými organizacemi v tomto sektoru. Ve vyloučených lokalitách musí panovat řád a pořádek.

Účelná pracovní místa

U městem řízených a založených organizací chceme vytvořit společensky účelná pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané.

Občanská právní poradna

Zavedeme občanskou právní poradnu pro širokou veřejnost, a to i ve spolupráci s vysokými školami.

Prevence kriminality

Budeme pokračovat v projektu tzv. preventistů kriminality a budeme postupně zvyšovat nároky na jejich práci.

Sociální podnik veřejně prospěšných prací

Podpoříme vznik sociálně prospěšného podniku, například kavárny se zdravotně postiženou obsluhou nebo městského zahradnictví, a využijeme pro jeho provoz příslušných dotačních zdrojů.

Strojař – solidní byty na dobrém místě

Hotel Strojař nemůže být koncentrovaným domovem pro seniory, ale musí sloužit pro všechny generace občanů. Navrhujeme zde proto startovací byty pro mladé, bezbariérové byty, byty s pečovatelskou službou. Investice na tak významném místě si zaslouží architektonickou soutěž.

Zachování dostupnosti kvalitní sociální péče pro občany

Usilujeme o zlepšení sociálních služeb města – zejména v péči o děti, zdravotně postižené a seniory. Prověříme možnosti zdravotnických pohotovostních služeb a tyto budeme podporovat.
Zavedeme odlehčovací službu.

Město přátelské rodině

Zavedeme síť míst přátelských rodině ve spolupráci s místními obchodníky, restauracemi, institucemi i občany.

Spokojení a aktivní senioři

Propojíme generace projekty jako senioři čtou dětem, děti učí seniory počítačové dovednosti, senioři na přechodech při cestě dětí do škol nebo adoptivní babička.

Ombudsman pro seniory

Navrhneme zavést ombudsmana pro seniory – zástupce seniorů prosazujícího a hájícího jejich zájmy.

Zapojení sociálně vyloučených občanů

Dohled nad pořádkem v sociálně vyloučených lokalitách budou mít na starosti mimo jiné romští policisté, domovníci a jejich asistenti.
Budeme spolupracovat a podporovat organizace pracující v sociálně vyloučených lokalitách – Charita, Armáda spásy, Člověk v tísni atd. Pro přesné informace k rozhodování zapojíme i zástupce minorit tak, aby vzali na sebe kus zodpovědnosti sami.
„Plať, dodržuj pořádek a budeš bydlet.“

Podpora zdravotně postižených občanů

Pro zdravotně handicapované chceme připravit byty se zvláštním určením. U městských organizací podpoříme vznik pracovních míst pro zdravotně postižené.

Dobrovolnictví

Budeme podporovat dobrovolnictví. Dobrovolníci a jejich spolky významně pomáhají v mnoha oblastech každodenního života.

Vzdělávání a školství

Netradiční výuka

Podporujeme alternativní metody výuky (například lesní školka, projektové vyučování, montessori dílničky či jiné). Podporujeme kritické myšlení žáků a jejich větší toleranci.

Participativní rozpočet do škol

Spustíme participativní rozpočet do základních škol. Každá základní škola, pokud bude mít její ředitel zájem, dostane stejnou finanční částku. Žáci sami navrhnou projekty (třeba lavičky, automat na zeleninu, sedací vaky….) a budou o nich hlasovat. Získají tak základní finanční gramotnost a také si zlepší znalosti demokracie a schopnosti argumentace při prezentaci svých návrhů. Ale zejména získají možnost ovlivnit prostředí ve své škole.

Zásadní zjednodušení administrativy

Město nesmí školy zatěžovat administrativou, která jde nad rámec zákonných povinností. Podrobíme revizi vnitřní předpisy a vyhodnotíme smysluplnost centrálních nákupů.

Podporujeme praktickou výuku

Podpoříme provázání výuky s praxí, aby byly praktické činnosti pro děti atraktivní. Podporujeme zkvalitnění vybavení školních dílen a podoby školních pozemků, a to především ve spolupráci s místními firmami.

Podpoříme snahu o profesní růst pedagogů základních škol

Školy a město musí pedagogy motivovat k jejich dalšímu vzdělávání a k využívání moderních metod a forem práce. Učitelům maximálně usnadníme výměnu zkušeností s pedagogy z jiných regionů i zahraničí. Podporujeme odbornou činnost speciálních pedagogů na školách.

Školy aktivní, komunikativní a spolupracující

Podpoříme aktivní školy v organizování akcí a aktivit, které jsou prospěšné celé obci (např. aktivity spojené s finanční gramotností, akce pro rodiče a děti). Podpoříme otevřené vztahy mezi školou a rodiči, například v programech Otevřená škola nebo Rodiče vítáni. Před zásadními rozhodnutími povedeme vždy dostatečně dlouhou diskusi s řediteli škol, odborníky i veřejností.

Navrhneme využívat potenciálů základních škol pro celoživotní vzdělávání veřejnosti

Školy budou po vyučování fungovat jako komunitní centra, která sdružují aktivní občany všech generací v nejrůznějších zájmových skupinách a nabízejí jim další vzdělávání a smysluplné trávení volného času. Krom zvyšování vzdělanosti obyvatel to pozitivně ovlivní mezilidské a mezigenerační vztahy i ekonomiku škol.
Posoudíme a zvážíme možnost založení stipendijního fondu pro studenty středních a vysokých škol.

Zlepšování technických a materiálních podmínek škol

Moderní technologie vnímáme jako nástroj, který vede k vyšší vzdělanosti. Naše školství potřebuje vizi kvalitního vzdělávání a investici do vzdělávání učitelů, kteří budou tuto vizi realizovat, nikoli školy primárně vybavovat moderními technologiemi. Pokud je učitel připraven na změnu výuky založené na moderních technologiích, pak je na místě investice do těchto technologií. Zvyšují zájem a motivaci dětí ke studiu a umožňují individualizaci výuky.

Ticho a vzduch do školních budov

Špatné zvukové podmínky ve školních třídách jsou jednou z příčin snížené pozornosti žáků – když nerozumí učiteli, přestanou dávat pozor – a únavy učitelů. Zrealizujeme pilotní projekt akustických opatření ve třídách a vyhodnotíme jejich přínos. Stínění a větrání – na mnoha školách je katastrofální situace v teplých dnech. Je nutné přijmout opatření k efektivnímu stínění a větrání (např. venkovní žaluzie).

Objektivní a nezávislé konkurzy na funkce ředitele škol

Výběrová řízení na místa ředitelů nesmí podléhat stranickým zájmům. Od složení výběrové komise až po transparentní zdůvodnění výsledku musí být výběrové řízení věrohodné. Ředitelé musí být v prvé řadě respektovaní odborníci, nikoliv straničtí funkcionáři. Budeme usilovat o nezávislé konkurzy na funkce ředitele škol.

Podpora lokálního patriotismu

Podporujeme spolupráci škol a města, například pravidelné debaty žáků s vedením města, školské parlamenty apod.

Partnerská města

Budeme podporovat hospitační pobyty učitelů a ředitelů v našich zahraničních partnerských městech a studijní pobyty přerovských žáků v tamních školách, například pomocí programu Erasmus Plus.

Kultura, volný čas a sport

Městské granty přes internet

Zavedeme možnost požádat o městské granty jednoduše přes internet, bez nutnosti opakovaného každoročního vyplňování stále stejných kolonek. O městské granty bude možno žádat vícekrát ročně.

Městská knihovna jako moderní stavba

Připravíme projekt na stavbu moderní a provozně úsporné městské knihovny. Knihovnu nevnímáme jako skladiště knih, ale jako kulturní a vzdělávací centrum všech generací. V případě získání dotací zahájíme její stavbu již ve volebním období 2018-2022.

Dětské herní centrum

Vyhlásíme výběrové řízení na provozovatele herního a zábavního dětského centra v některém z nevyužívaných městských objektů – například v bývalé školce v Předmostí.

Sportovní srdce města

Přicházíme s projektem sportovního srdce města, který je nasnadě – propojení sportovišť od řeky Bečvy a sokolského areálu přes areál bazénu, kuželny, školního hřiště Za Mlýnem po fotbalový stadion. Projekt potřebuje jasný koncept, spolupráci, vyjasnění majetkoprávních vztahů a výrazné investice. Město v tom musí sehrát roli klíčového partnera.

Podpoříme občanskou kreativitu

Vytvoříme kreativní centrum pro podporu tvůrčích aktivit občanů v objektu TGM 8 a propojíme jej s Městským domem. Centrum bude nabízet setkávací prostory a dílny, vzdělávání a společenské projekty. Pomůže také s prezentováním přerovských umělců a projektů v zahraničí.

Podporujeme aktivní životní styl i malé sporty

Podpora zdravého životního stylu je pro nás na předním místě. Budeme pokračovat ve výstavbě cvičebních prvků vhodných pro všechny generace. Finančně budeme podporovat zejména sportování dětí a mládeže a amatérský sport.

Přátelské akce ve městě

Budeme pokračovat v pořádání oblíbených akcí pro širokou veřejnost tak, jak jsme již začali: přerovské dvorky, koncerty na hradbách, Evropský den hudby, landart na náměstí apod.
Prověříme možnost zavedení pravidelného letního kina.
Kultura a umění patří do veřejného prostoru. Jsme otevřeni novým myšlenkám a netradičním aktivitám.

Přerov jako soudobé kulturní město

Každoročně uspořádáme alespoň jednu celostátně důležitou výtvarnou událost: výstavu, bienále, sympozium, workshop. Ve městě umístíme alespoň jednu soudobou sochu.

Městská hvězdárna

Budeme rozvíjet aktivity městské hvězdárny nejen ve specializaci na astronomii, ale tak, aby se z ní stalo malé věděcko-vzdělávací centrum pro nadané žáky a studenty.

Kulturní přehled a spolupráce

Zavedeme centrální a přehledné místo pro informování o všech kulturních akcích ve městě a to napříč všemi médii – od papírových plakátů po mobilní aplikace. Velké kulturní akce budeme koordinovat tak, aby se vzájemně doplňovaly a nekryly. Zavedeme pravidelná setkání organizátorů kulturních akcí ve městě.

Volný čas – komunitní granty

Ne každý je kulturní fanoušek nebo sportovec, místo ve volném čase mají i zahrádkáři, sběratelé, turisté, včelaři… Podporujeme další rozvoj spolkového a komunitního života. Navrhneme proto nové, takzvané komunitní granty, které budou podporovat společné činnosti obyvatel města s pozitivním dopadem na komunitu.

Komentáře

x

Autor: admin