Záznam: 21. ZM

21zmNíže pro vás přinášíme zvukový záznamy ze zasedání zastupitelstva města Přerova. Podklady k jednotlivým bodům jsou na stránkách magistrátu v sekci Samospráva – Zastupitelstvo – Předlohy. Můžete také použít přímý odkaz na předlohy k 21. zasedání ZM.

 

Nahrávka
1.1 Zahájení, schválení programu 21. zasedání, volba ověřovatelů zápisu
2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů
3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6676 v k.ú. Přerov .
3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí v areálu Gymnázia Jana Blahoslava na ul. Denisova v Přerově
3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 367/3, v k.ú. Vinary u Přerova.
3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5307/85 v k.ú. Přerov.
3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 265 v k.ú. Čekyně
3.3.1 Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Skodova v Přerově
3.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova.
3.3.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemků p.č. 5101/17, p.č. 5102/4 a p.č. 5102/7 v k.ú. Troubky nad Bečvou.
3.3.4 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 831/40, p.č. 831/41, p.č. 831/47, p.č. 831/48, p.č. 831/50, p.č. 831/52, v k.ú. Újezdec u Přerova.
3.6.1 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – smluvní podmínky
3.9.1 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové jednotky č. 2531/2 prodávané formou výběrového řízení tzv. obálkové metody a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky
4.1 Obecně závazná vyhláska č…/2013, o místním poplatku za uzívání veřejného prostranství
4.2 Obecně závazná vyhláska č…./2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláska č. 5/2010, o místním poplatku ze psů
4.3 Obecně závazná vyhláska č…/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláska č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromazďování, sběru, přepravy, třídění, vyuzívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění Obecně závazné vyhlásky č. 3/2013
4.4 Obecně závazná vyhláska č…/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláska č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
4.5 Výběrové řízení pro rok 2014
4.6 Mimořádné dotace
4.7 Rozpočtová opatření č. 16
4.8 Rozpočtová opatření č. 17
4.8.1 Rozpočtová opatření č. 17 – dodatek
4.8.2 Rozpočtová opatření č. 17 – dodatek č. 2
4.9 Projekt Obnova zámeckého parku v Pavlovicích
4.10 Prominutí poplatku z prodlení
5.1 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014
6.1 Grantový program na rok 2014 – vyhlásení
7 Veřejné zakázky
8.1 Územní plán města Přerova – schválení Zadání změny č. 2
8.2 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury
9.1 Vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Mateřské skole Písťalka, Přerov, Máchova 8 – příspěvkové organizaci
9.2 „Skoly v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro záky základních skol zřízených statutárním městem Přerovem ve skolním roce 2013/2014
9.3 Obecně závazná vyhláska č. 5 / 2013 o skolských obvodech spádových základních skol na území města Přerova ; Dohody o vytvoření společného skolského obvodu základní skoly
9.4 Vyjmutí nemovitého majetku předaného k hospodaření Základní skole J. A. Komenského a Mateřské skole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 – příspěvkové organizaci
10.1 Městské jesle v Přerově
10.2 Moznosti navýsení kapacity domova pro seniory v Přerově – informace pracovní skupiny
11.1 Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov pro období 2014 – 2018.
11.2 Návrh na stanovení výse pausální částky, která příslusí v roce 2014 jako náhrada výdělku, uslého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce
11.3 Volba přísedících Okresního soudu v Přerově
11.4 Prodlouzení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi
11.5 Výjimka ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro rok 2013 – Nadační fond Přerov – Cuijk
12.1 Náměty, dotazy a připomínky
13 Závěr zasedání

Komentáře

x

Autor: admin