Záznam: 20. ZM

20zmNíže pro vás začínáme uveřejňovat zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva města Přerova. Podklady k jednotlivým bodům jsou na stránkách magistrátu v sekci Samospráva – Zastupitelstvo – Předlohy. Můžete také použít přímý odkaz na předlohy k 20. zasedání ZM.

 

000 Nahrávka
1. Zahájení
1.1 Zahájení, schválení programu 20. zasedání, volba ověřovatelů zápisu
2.3 Informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů
2.1 Zpráva z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova
2.2 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací
3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 453/1 v k.ú. Předmostí
3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205/2 v k.ú. Vinary u Přerova
3.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslusné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov
3.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2507, příslusném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10, vse v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění
3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205/2 v k.ú. Vinary u Přerova
3.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslusné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov
3.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2507, příslusném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10, vse v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění
3.2.5 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5734/1 v k.ú. Přerov.
3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1220/2 a p.č. 1234 v k.ú. Čekyně a pozemku p.č. 1690/8 v k.ú. Zeravice
3.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 622/24 a p.č. 622/11, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.
3.3.3 Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 5466/291, p.č. 5466/290, p.č. 5466/292, p.č. 5466/293, vse v k.ú. Přerov a infrastruktury na pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 5466/8, p.č. 5466/16, p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1, p.č. 5466/291, p.č. 5466/290, p.č. 5466/292, p.č. 5466/293 vse v k.ú. Přerov.
3.3.4 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 7223, p.č. 7219, p.č. 7196 , p.č. 7257, p.č. 7204, p.č. 7272 vse v k.ú. Přerov.
3.3.5 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 132, ost. pl., v k.ú. Zeravice.
3.3.6 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/229, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vse v k.ú. Přerov.
3.3.7 Bezplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 877/10 a p.č. 877/48 oba v k.ú. Radslavice u Přerova
3.3.8 Převod id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova
3.3.9 Úplatný převod pozemků p.č. 228/10, p.č. 228/11 a částí pozemku p.č. 228/21 v k.ú. Lověsice u Přerova z vlastnictví České republiky a příslusnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Přerova
3.4.1 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova.
3.4.2 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – spoluvlastnického podílu ve výsi 69205/203682 na pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4 a p.č. 3067/5 v k.ú. Přerov, obec Přerov za část pozemku p.č. 3114/2, označenou dle geometrického plánu č. 5788-125/2013 jako pozemek p.č. 3114/6 v k.ú. Přerov, obec Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového druzstva Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I – Město, Přerov
3.6.1 Nepenězitý vklad nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické sluzby města Přerova, s.r.o.
3.6.2 Uzavření „notářského zápisu – osvědčení o prohlásení právně významných skutečností, prohlásení vlastníků budovy o vymezení bytových jednotek a smlouva o zrusení podílového spoluvlastnictví a jeho reálném vypořádání“ k objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslusném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4, p.č. 3067/5 vse v k.ú. Přerov
3.9.1 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové jednotky č. 2531/2 prodávané formou výběrového řízení tzv. obálkové metody a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky
4.1 Rozpočtová opatření č. 13 a č. 14
4.2 Obecně závazná vyhláska č…/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláska č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné vyhlásky č. 3/2012
4.1 Rozpočtová opatření č. 13 a č. 14
4.2 Obecně závazná vyhláska č…/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláska č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné vyhlásky č. 3/2012
4.2.1 Obecně závazná vyhláska č. ./2013, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města
4.2.2 Obecně závazná vyhláska č./2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláska č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné vyhlásky č. 3/2012
4.3 Prominutí poplatku z prodlení
5.1 Přistoupení města Přerova k Asociaci měst pro cyklisty
6. Veřejné zakázky
7.1 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní skole J. A. Komenského a Mateřské skole, Přerov – Předmostí, Hranická 14
7.2 Fitness AVE Přerov – účelová dotace
7.3 PŘEROV MAMMOTHS – účelové dotace
7.4 TJ SPARTAK PŘEROV – účelová dotace
8.1 Moznosti navýsení kapacity domova pro seniory v Přerově – informace pracovní skupiny
8.2 Hospic na Svatém Kopečku – mimořádná účelová dotace
8.3 Sdruzení Linka bezpečí – mimořádná účelová dotace
9. Různé
9.1 Bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem
10.1 Náměty, dotazy a připomínky

Komentáře

x

Autor: admin