Koaliční Plán pro Přerov

Na radnici v Přerově pomalu nastává změna. Díky podpoře voličů získalo Společně pro Přerov silných 20,07% (tedy 8 zastupitelů z 35) a nyní v koalici s hnutím ANO 2011, Nezávislými a Za prosperitu Přerova a jeho místních částí tvoří vládnoucí koalici. Na jednádí nové Rady města dne 20.11.2014 bylo schváleno její programové prohlášení nazvané „Plán pro Přerov 2014-2018“. Na plánu se shodlo již dříve 21 koaličních zastupitelů. Není nepodobný Plánu pro Přerov, který jsme vytvořili místo volebního programu…

Koaliční Plán nyní předkládáme i na našem webu a budeme postupně odfajfkovávat jeho plnění.

I. Samospráva, informovanost

 • Přesuneme jednání Zastupitelstva města Přerova z Horního náměstí do Městského domu
 • Upravíme začátky jednání na 16.00 hod. a budeme zasedat pravidelně jednou měsíčně
 • Změníme jednací řád Zastupitelstva města Přerova
 • SPLNĚNO: Rozšíříme počty výborů Zastupitelstva města Přerova
 • Umožníme v budovách magistrátu občanům bezplatné připojení k WI-FI internetu
 • Budeme aktivně podporovat IT projekt Otevřená radnice, založený zejména na mezinárodních standardech OPEN DATA (Otevřená data), jehož cílem je:
  • změnit smysl řízení města, jeho organizací, jím vlastněných obchodních společností – a to na otevřenou a transparentní službu, které se mohou aktivně účastnit občané
  • zefektivnit nakládání s městským majetkem a prostředky
  • účinně čelit korupci a zvýšit politickou zodpovědnost volených orgánů

-Pro tento projekt zřídíme příslušnou komisi – jako poradní orgán Rady města Přerova

II Strategie

 • Urychleně dopracujeme v nových orgánech města návrh Strategického plánu rozvoje města na léta 2014 -2020 a projednáme ho s občany
 • Získáme pro Přerov – v rámci Integrovaného systému teritoriálních investic Olomoucké aglomerace – maximální množství finančních prostředků, které využijeme zejména pro zvyšování konkurenceschopnosti našeho regionu, zlepšení životního prostředí a zadržování vody v krajině, vybudování knihovny a podnikatelského inkubátoru, sociální podnikání, železniční zastávky a „cyklopodjezd“.
 • Zmapujeme tzv. brownfieldy v Přerově, zjistíme možnosti jejich oživení – a to ve vazbě na dobudování dálnice D1; budeme se rovněž zabývat možnou revizí platného územního plánu a navrhneme zřízení průmyslové zóny
 • Vytvoříme na magistrátu samostatný útvar, který se bude zabývat čerpáním peněz z dotačních titulů
 • Zajistíme udržitelný rozvoj města
 • Budeme komunikovat se stávajícími zaměstnavateli o jejich potřebách a problémech

III. Efektivní hospodaření s městským majetkem

 • Provedeme hloubkový audit hospodaření magistrátu, všech nákupů, uzavřených smluv a stavu užívaného majetku
 • Rozhodneme, který majetek je pro město upotřebitelný a který není
 • Prosadíme ve vedení městských společností odbornost před stranickou příslušností a zprůhledníme hospodaření těchto společností

IV. Doprava a veřejný prostor

 • Všemi dostupnými prostředky budeme vytvářet „tlak“ na stát a kraj při řešení dopravních problémů města, zejména dokončení dálnice D1 v obou úsecích Lipník – Přerov a Přerov – Říkovice
 • Prověříme pomocí specializované studie skutečný přínos „průpichu“ a na základě ní se budeme dále rozhodovat, zda a v jakém rozsahu budeme „průpich“ realizovat
 • Budeme usilovat o podporu pěší, cyklistické a městské hromadné dopravy – s cílem, aby bylo méně automobilů v ulicích města a jejich průjezd byl plynulejší
 • Zavedeme jasnou a dlouhodobou parkovací politiku
 • Budeme prosazovat rozumné investice na správném místě, např. rekonstrukce místních komunikací a chodníků; vytvoříme koncepci výstavby a oprav místních komunikací
 • Budeme pokračovat ve zpracování studie o možnosti zřízení dalších železničních zastávek v Přerově

V. Veřejný pořádek a městská policie

 • Vytvoříme podmínky pro klidný, nerušený a bezpečný život občanů města, a to v důsledné a systémové součinnosti všech orgánů magistrátu, městské a státní policie
  Změníme systém organizace a řízení městské policie, zvýšíme počty strážníků městské policie v částech města, kde jsou potřební, zaměříme se i na její preventivní a výchovnou funkci
 • Oddělíme prevenci kriminality od městské policie, vytvoříme agendu městského preventisty kriminality a jeho asistentů, kteří budou garantovat řád a pořádek v tzv. vyloučených lokalitách i v místech se zvýšenou mírou porušování veřejného pořádku, např. v lokalitách, kde se vyskytují bezdomovci. V této věci budeme dbát na koordinaci a součinnost s Ministerstvem vnitra ČR, Policií ČR a dalšími státními orgány
 • Budeme nabízet spolupráci a podporu organizacím, pracujícím v sociálně vyloučených lokalitách – např. Charita, Armáda spásy, Člověk v tísni atd.

VI. Životní prostředí

 • Deklarujeme, že názory občanů města a jeho místních částí pro nás budou vždy na prvním místě při plánování a budování veřejného prostoru
 • Budeme podporovat projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí
 • Budeme motivovat občany k důslednému třídění a tím k výraznému snižování zbytkového komunálního odpadu
 • Uspořádáme k otázce výstavby ZEVO (spalovny) na území města nejpozději do konce roku 2016 referendum – tomu bude předcházet objektivní informovanost o spalovnách a skládkách pevného odpadu, zajistíme odbornou veřejnou diskuzi
 • Prověříme možnosti využití podzemních kontejnerů místo stávajících kontejnerových stání
 • Budeme řešit problematiku snížení prašnosti a hluku v prostoru města
 • Přijmeme vyhlášku o regulaci hluku ve městě
 • Vypracujeme pro území města a jeho místních částí koncepci zeleně
 • Budeme iniciovat pravidelná setkávání zástupců průmyslových podniků s občany za účelem informovanosti o modernizaci a ekologizaci jejich výrobních provozů
 • Prosadíme, aby v době smogových situací ve městě byla veřejná autobusová doprava provozována zdarma
 • Omezíme další zabírání zemědělské půdy a veřejné zeleně pro účely vzniku průmyslových zón; naopak podpoříme přestavby nevyužitých domů a areálů ve městě

VII. Sociálně přívětivé město

 • Budeme usilovat o možnost zlepšení dostupnosti sociální péče všem občanům, včetně zlepšení zdravotnických pohotovostních služeb – budeme podporovat vznik a provoz nových sociálních služeb jako je chráněné a podporované samostatné bydlení a odlehčovací služba
 • Navrhneme program „Senioři co nejdéle v domácím prostředí“ – jako nejlevnější a nejlidštější způsob péče o seniory
 • Prověříme možnost, aby dohled v sociálně vyloučených lokalitách zajišťovali také romští asistenti prevence kriminality, romští domovníci a jejich asistenti
 • Podpoříme u městských organizací vznik pracovních míst pro zdravotně postižené
 • Navrhneme systém prostupného sociálního bydlení pod dohledem domovníků a s heslem: „Plať, dodržuj pořádek a budeš bydlet“

VIII. vzdělání a školství

 • Budeme podporovat školu otevřenou, komunikativní a bezpečnou
 • Zavedeme volitelnou výuku anglického jazyka již od 1. třídy
 • Prosadíme polytechnickou výuku a pěstitelské práce
 • Budeme podporovat i děti mimořádně nadané a handicapované
 • Zaměříme se na zlepšování technických a materiálních podmínek škol
 • Zvýšíme důraz na zdravou výživu ve školním stravování
 • Podpoříme profesní růst pedagogů mateřských a základních škol
 • Zajistíme, aby výběrová řízení na místa ředitelů základních škol nepodléhala stranickým či jiným zájmům – musí být objektivní a nezávislá
 • Podpoříme organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí
 • Budeme podporovat vznik inkluzivní školy rodinného typu s alternativními metodami vzdělávání při zachování stávajících základních škol

IX. kultura, volný čas a sport

 • Vytvoříme – na základě veřejné diskuze a v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi – podmínky pro celkový kulturní a sportovní rozvoj města, začneme tvořit kulturu i jako ekonomickou komoditu města Přerova
 • Navrhneme nová pravidla pro městské granty a přímé podpory na základě jasného a spravedlivého rozdělování
 • Dosáhneme stabilního prostředí financováním přerovských sportovních klubů – s důrazem na práci s mládeží, vytvoříme prostředí podporující spolufinancování sportovních činností
 • „Rozhýbeme“ Přerov výstavbou finančně nenáročných sportovišť pro všechny generace, více otevřeme školní hřiště veřejnosti
 • Prověříme možnost zřízení víceúčelové sportovní haly jako soutěžního i tréninkového prostředí pro děti, mládež i dospělé
 • Navrhneme vytvoření místa – kreativního centra – pro tvůrčí aktivity, občanů, zejména začínajících umělců
 • Zodpovědně prověříme všechny možnosti přemístění městské knihovny, pro tento účel budeme hledat dotační prostředky, případně vytvoříme finanční rezervu
 • Navrhneme a vytvoříme novou koncepci kultury a prezentace města Přerova

X. Místní části

 • Zřídíme od 1. 2. 2015 v místních částech Přerova místní výbory
 • Zajistíme na jednání Rady města Přerova – v záležitostech, týkajících se příslušných místních částí – účast předsedů místních výborů, rovněž zajistíme účast odpovědných zástupců místních výborů ve výběrových komisích pro vyhodnocení veřejných zakázek pro místní části
 • Zvýšíme finanční příspěvek, o kterém může rozhodovat místní výbor pro rok 2015 ( SPLNĚNO: pro rok 2015 se částka zvýšila z 550,- Kč na 1000.- Kč na občana), změníme systém financování místních částí od 1. 1. 2016

Komentáře

x

Autor: admin